Prijzen zichtbaar na registratie / inloggen

Let op! Wij leveren niet aan particulieren.

Algemene voorwaarden Kappersgroothandel Hair Service Breda


ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HAIR SERVICE BREDA B.V.  (H.S.B.), Vossenberg 10, 4825 BH , BREDA

Gedeponeerd op 1 maart 2006 bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nr.20123427

 

ALGEMEEN

 1. Onder H.S.B. wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan Hair Service Breda B.V.
 1. Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij H.S.B. als (potentieel) verkoper en/of leverancier voor zaken en/of diensten optreedt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 1. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

OFFERTES

 1. Alle door H.S.B. verstrekte offertes en andere aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
 1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van H.S.B. Opgegeven prijzen en andere leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen door H.S.B. te allen tijde worden gewijzigd, zolang een overeenkomst niet schriftelijk door haar is bevestigd.
 1. Verkopen en leveringen zullen uitsluitend plaatsvinden tegen de prijzen welke zijn vermeld in de ten tijde van de levering van toepassing zijnde prijlsijst van H.S.B.

 

LEVERING

 1. Met H.S.B. overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle leveringen boven de Eur. 125,- factuurwaarde franco huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres. Het risico voor de verkochte zaken gaat op de koper over op het moment van de aflevering of indien door toedoen van de afnemer aflevering niet mogelijk is, op het moment waarop deze aflevering had moeten geschieden.
 3. H.S.B. bepaalt de wijze van vervoer.
 4. H.S.B. bepaalt de verpakking tijdens het transport.
 5. In geval H.S.B., door welke oorzaak dan ook, niet in de gelegenheid is binnen een termijn van een maand na de in de opdrachtbevestiging genoemde levertijd, tot levering te gaan, heeft de wederpartij het recht zijn order te ontbinden.
 6. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden en wordt door H.S.B. alleen aanvaard indien zij niet binnen drie dagen na deze schriftelijke mededeling de levering kan bewerkstelligen.
 7. Op verzoek van de wederpartij kan de afleveringsdatum verschoven worden, ook al heeft H.S.B. de opdracht verzendklaar, mits deze verschuiving valt binnen het door H.S.B. gehanteerde systeem van fysieke distributie. H.S.B. is in een dergelijke situatie vrij de reeds gereserveerde zaken aan andere afnemers te leveren. Door de verschuiving van de afleveringsdatum op verzoek van de wederpartij, verspeelt hij zijn ontbindingsrecht ex artikelen 9 tot en met 13.
 8. Het door de wederpartij opgegeven afleveradres moet normaal bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor aflevering van de verkochte zaken algemeen gebruikelijk zijn. De wederpartij dient zorg te dragen voor aanwezigheid op het afleveradres van voldoende zich in operationele staat bevindende laad- en los faciliteiten. De wederpartij zal voldoende personeel en mechanische hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen ten einde een vlot verloop van het lossen en eventueel weer beladen van vervoermiddelen te verzekeren. Indien de wederpartij in strijd met het bovenstaande handelt is H.S.B. gerechtigd alle hieruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

REKLAMES

 1. De wederpartij is verplicht bij aflevering de zaken nauwkeurig te controleren op hoeveelheid, aan de hand van de meegezonden faktuur of afleveringsdokument, op transportschade en ingeval schade aan de verpakking wordt ontdekt hierover onmiddellijk de betreffende expediteur te informeren, zodat deze hiervan proces-verbaal kan opmaken. Tevens dient de wederpartij dezelfde dag H.S.B. schriftelijk over de geconstateerde transportschade te informeren. Niet nakomen van deze bepaling heeft tot gevolg dat de betreffende schade eerst na de aflevering is ontstaan en derhalve geheel voor rekening van de wederpartij is.
 2.  H.S.B. is uitsluitend aansprakelijk voor zichtbare gebreken aan zaken, indien de wederpartij een schriftelijke klacht met betrekking tot deze zaken heeft ingediend binnen acht kalenderdagen na de dag van aflevering van deze zaken.
 3.  Voor gebreken welke niet zichtbaar zijn is H.S.B. in ieder geval niet aansprakelijk indien de wederpartij H.S.B. niet binnen  acht kalenderdagen schriftelijk van deze gebreken in kennis heeft gesteld zodra hij de gebreken ontdekt heeft, danwel heeft kunnen ontdekken.
 4.  Reklames na bovengenoemde termijn kunnen niet meer in behandeling worden genomen.
 5.  Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt staat het H.S.B. vrij te kiezen voor herstel of voor vervanging van de afgeleverde zaken.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van H.S.B. voor schade welke de koper lijdt als gevolg van niet, niet tijdig of niet juiste levering van verkochte zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Ingeval geleverde zaken niet voldoen aan de redelijkerwijze daaraan te stellen eisen, zal H.S.B. nimmer tot meer gehouden zijn dan tot herstel van de levering tegen terugname van de eerder geleverde zaken en tegen dezelfde prijs.
 2. H.S.B. is in geen geval aansprakelijk voor schade en/of verlies, in welke vorm dan ook, door onjuist en/of ondeskundig gebruik van de door haar geleverde zaken en de wederpartij heeft te bewijzen dat de zaken op een juiste manier zijn gebruikt.
 3. Indien H.S.B. uit enigerlei hoofde aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de koopsom.
 4. H.S.B. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.
 5. H.S.B. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zijn ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
 6. De wederpartij zal H.S.B. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, terzake van schade en /of verlies, welke voor deze derde in verbad met de door H.S.B. geleverde of te leveren zaken mocht ontstaan.
 7. De wederpartij verbindt zich de van H.S.B. gekochte zaken te verkopen en te leveren in de originele verpakking.
 8. H.S.B. zal gerechtigd zijn gesloten koopovereenkomsten te ontbinden en de wederpartij van verdere leveringen uit te sluiten indien deze handelt in strijd met de hierboven genoemde bepaling 27, zulks laat onverlet het recht van H.S.B. op schadevergoeding.

 

ONTBINDING EN OVERMACHT

 1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is H.S.B. te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op reeds aangegane verplichtingen of op verrichte werkzaamheden, diensten of leveringen die vallen voor het tijdstip van beeindiging blijven onverminderd van kracht.
 3. Onder overmacht van H.S.B. zal onder meer maar niet uitsluitend worden begrepen: uitsluiting, ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de produktie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, onder welke omstandigheden H.S.B. zich het recht voorbehoudt de overeenkomst te ontbinden.

 

REKLAMES

 1. Betaling van de door H.S.B. gezonden facturen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn. Betaling dient te geschieden ten kantore van H.S.B. of op een van de door haar aangegeven bank- of girorekeningen dan wel tegen contante betaling aan de vervoerder ingeval van rembourszendingen. Het kantoor van H.S.B. geldt als plaats van uitvoering van alle overeenkomsten,
 2. Bonus- en/of kortingsbedragen ten gunste van de wederpartij zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan H.S.B. zijn voldaan. H.S.B. heeft het recht deze bedragen met nog te ontvangen betalingen van koper te compenseren.
 3. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar en is de wederpartij rente verschuldigd van 1% per (gedeelte van de)maand over het opeisbare bedrag.
 4. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.
 5. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door hem verschuldigde rente en daarna op de oudste openstaande vordering ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. H.S.B. behoudt zich de eigendom van door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

  a) de door de wederpartij verschuldigde prestatie voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook krachtens zodanige overeenkomst verricht of te verrichten werkzaamheden.

  b) Vorderingen wegens tekort schieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

  Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 2. Indien enige zaak ingevolge artikel 37 van H.S.B. toekomt, kan de wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in artikel 37 bedoeld, is H.S.B. gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij machtigt H.S.B. nu vooralsdan om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimte te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van de wederpartij.
 4. Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van H.S.B. terstond genoegzame en in de door H.S.B. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is H.S.B. gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
 5. Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in artikel 40 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen direkt opeisbaar.

 

TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen H.S.B. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen H.S.B. en de wederpartij worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van H.S.B. Behoudens indien H.S.B. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

 

VINDPLAATS VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

x
pname

Het artikel is aan uw winkelwagen toegevoegd.

« Verder winkelen Plaats bestelling »
x
Fout

Er is een probleem opgetreden.

« Verder winkelen